Innovatieregelingen in Gelderland

De provincie Gelderland beschikt over verschillende instrumenten, die bijdragen aan het bevorderen van innovatie door bedrijven. Elke innovatie begint met een idee van een individueel persoon of een bedrijf. Een idee om een nieuw product op de markt te brengen of om een bestaand product aan te passen. In Gelderland zijn verschillende organisaties die mensen en bedrijven met een dergelijke idee verder kunnen brengen. Afhankelijk van de sector of de regio waarin iemand actief is, kan hij of zij zich richten tot de volgende organisaties:

  • FoodValley voor innovaties in de voedingsmiddelenindustrie en de bedrijven die toeleveren aan de agrarische sector www.foodvalley.nl.
  • HealthValley voor innovaties in de gezondheidssector, inclusief de medische industrie www.health-valley.nl.
  • KiEMT voor innovaties in energie- en milieutechnologiesector www.kiemt.nl.

Bedrijven die actief zijn in de maakindustrie, de vrijetijd-sector, de creatieve industrie en de logistieke sector kunnen zich richten tot het Regionale Centrum voor de Technologie in hun regio. Er zijn zeven Regionale Centra voor de Technologie in Gelderland:

Deze organisatie kunnen initiatiefnemers informeren over de mogelijkheden en hen in contact brengen met andere bedrijven en of kennisinstellingen. Ook beschikken zij over geld van de provincie Gelderland voor het mede financieren van onderzoeken. Bedrijven in het mkb kunnen een vergoeding krijgen voor een dergelijk onderzoek van maximaal 50 % van de kosten tot een maximum van € 10.000,-. Deze organisaties kunnen ook initiatiefnemers wijzen op de subsidiemogelijkheden die er zijn voor projecten waarbinnen meerdere bedrijven met elkaar samenwerken. Voor samenwerkingsverbanden van mkb-bedrijven in de sectoren Agro-Food, Life Sciences & Health, Energie- en milieutechnologie (EMT) en de Maakindustrie, die in dezelfde keten, regio of branche opereren en die gezamenlijk een innovatietraject doorlopen in de 1e en 2e fase van het innovatieproces gericht op het ontwikkelen van een business case is een subsidie beschikbaar van de provincie Gelderland. De provinciale bijdrage bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000,- per samenwerkingsverband.

Voor een innovatie-idee dat is uitgewerkt tot een concept, bestaat er voor bedrijven in de sectoren Agro-Food, Life Sciences & Health, EMT en de Maakindustrie de mogelijkheid een lening te krijgen van maximaal € 75.000,-, om concepten door te ontwikkelen tot een bussiness case. Deze leningen worden verstrekt onder de naam Gelderland voor innovaties en kunnen worden aangevraagd bij PPM Oost NV, zie www.ppmoost.nl.

Innovatieprojecten die gericht zijn op het ontwikkelen van een product of proces en waar een uitgewerkte business case aan ten grondslag ligt, zullen primair worden ondersteund met revolverende middelen vanuit provinciale fondsen, zoals bijvoorbeeld het Innovatie en investeringsfonds Gelderland (www.ppmoost.nl).

Projecten waaraan geen verdienmodel aan ten grondslag liggen vallen voor een groot deel onder de noemer fundamenteel onderzoek. Hiervoor stelt de provincie geen subsidie beschikbaar.

In bijzonder gevallen is het voor bedrijven in de sectoren Food, Health, EMT en de Maakindustrie mogelijk subsidie te ontvangen voor projecten zonder sluitend verdienmodel. Het kan hierbij gaan om projecten die een breder belang dienen dan een individuele business case en die qua omvang en impact een bijdrage van de provincie zouden moeten krijgen. De toekenning geschiedt door het college van GS binnen de kaders van de prioritaire programma’s Topsectoren en Innovatie en Energietransitie. Per project is maximaal 40% subsidie mogelijk tot een maximum van € 250.000,- per aanvraag.

Naast de subsidie ter ondersteuning van het innovatieproces, is er ook subsidie beschikbaar voor projecten die het innovatieklimaat verstevigen, zoals de oprichting van expatcenters, de ontwikkeling van proeftuinen, gedeelde onderzoeksfaciliteiten, etc.. De hoogte van de subsidie en de maximale bijdrage in de subsidiabele kosten verschillen per activiteit.

Om te toetsen of een initiatief in aanmerking komt voor een subsidie van de provincie, of dat wellicht een andere instrument beter aansluit bij de wens van de initiatiefnemer, kan voordat een formele aanvraag wordt ingediend via het SubsidiePortaal een globale toets worden uitgevoerd. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van het intake-formulier. Zie daarvoor hieronder bij formulieren.

De werking van het instrumentarium zal jaarlijks worden getoetst bij het betrokken bedrijfsleven en zo nodig worden bijgesteld of aangevuld.

Voorwaarden

De projecten in de sectoren Food, Health en Maakindustrie moeten bijdragen aan de doelstellingen van het Prioritair Programma Topsectoren en Innovatie en in de sector Energie– en Milieutechnologie aan de doelstellingen van het Prioritair Programma Energietransitie. Dit betekent tenminste dat deze projecten moeten bijdragen aan de prestatie indicatoren van deze programma’s:

• Een toename van de investeringen in innovatie;
• Een toename van het aantal starters;
• Een toename van het aantal MKB-ondernemingen dat wordt ondersteund;
• Een toename van het aantal arbeidsplaatsen.

Aanpak

U wordt verzocht uw subsidieaanvraag digitaal in te dienen via het SubsidiePortaal.

Handleiding digitaal indienen subsidieaanvraag (zie formulieren, link)

Heeft uw digitale aanvraag betrekking op:
• Food, Health of Maakindustrie: kies Topsectoren en Innovatie.
• Energie- en Milieutechnologie: kies Energietransitie
• Logistiek, creatieve sector of vrijtijdseconomie: kies Economisch Beleid

Voor meer informatie over de innovatieregelingen van de provincie Gelderland, neem contact op met het Provincieloket, telefoon: (026) 359 99 99