Logistiek

Oost-Nederland is de logistieke schakel tussen de mainports Rotterdam en Schiphol enerzijds en het Duitse en Midden-Europese achterland anderzijds. De verbindingen over water, spoor en weg (Waal, Betuwe route, A12 en de door te trekken A15) zijn goed en de regio scoort op de aspecten ruimte en bereikbaarheid beter dan de Randstad. Bedrijventerreinen bieden nog mogelijkheden voor logistieke ontwikkelingen en de filedruk is lager. Met name Zuid­-Gelderland heeft deze kans aangegrepen, door het bundelen van krachten in Logistics Valley. Onze ondersteuning van dit initiatief past in het beleid van de provincie Gelderland om de logistieke sector te stimuleren. Dat gebeurt door het vestigingsklimaat voor de sector te verbeteren, innovaties en kennisdeling te stimuleren, duurzaamheid te bevorderen en te investeren in de infrastructuur (terminals en goede verbindingen).

Uiteindelijk moeten logistieke activiteiten economische groei en werkgelegenheid opleveren. Het faciliteren van logistieke stromen door de regio is niet voldoende, het gaat erom logistieke bedrijvigheid in Oost-Nederland te verankeren. Daarom verbinden we Gelderse, Nederlandse (Topsector Logistiek) en Europese programma’s (TEN-T, Trans-European Network for Transport) met elkaar. Oost-Nederland is gelegen aan twee van de grote corridors in dit Europese netwerk. Voor Gelderland laten we de drie Zuid-Gelderse logistieke hotspots (Rivierenland, Regio Nijmegen en Liemers) en Greenport Gelderland op deze netwerken aansluiten. In Overijssel werken we samen met netwerkorganisatie Port of Twente, het XL Business Park en luchthaven Twente.

In de logistieke sector vindt volop innovatie plaats, in het organiseren, plannen, regisseren en uitvoeren van goederenstromen. Denk aan de opkomst van e-commerce (van online bestellingen tot fysieke retourstromen) of de verbetering van de service van logistieke dienstverleners. Innovaties hebben naast economisch ook maatschappelijk rendement (werkgelegenheid, duurzaamheid). Daarom helpen we bedrijven niet alleen bij het vinden van geschikte locaties en het realiseren van huisvesting, maar stimuleren we ook innovatie door mkb-bedrijven en logistieke hotspots. Dat doen we met kennis, geld en onze (internationale) netwerken. Onze inzet is altijd gericht op het ontwikkelen van financierbare business cases. Daarbij is Logistiek bij uitstek een sector die drijft op samenwerking en clustervorming - en grensoverschrijdend is. We kijken dan ook nadrukkelijk naar onze oosterburen.

 

Onze thema’s

A. Duurzaam vervoer

B. Integrale logistieke dienstverlening

C. Internationale strategische samenwerkingsverbanden

 

Contact

Oost NV
Frank Geerlings
sectormanager Bedrijfsomgeving

088 667 01 00