Oude Waag

Herstructurering

Bedrijventerrein Oude Waag in Beesd (gemeente Geldermalsen) kampte met veroudering,  doodlopende wegen, een moeilijk bereikbaar entree en parkeerproblemen voor vrachtverkeer. Het goed functioneren van het bedrijventerrein kwam daardoor onder druk te staan. Dit resulteerde in leegstand en verpaupering.

Oost NV kreeg de vraag een plan te maken voor kwaliteitsverbetering, samen met de gemeente en de ondernemers op het terrein. Het doel was het terugdringen van leegstand, de verbetering van de bereikbaarheid en het creëren van nieuwe kansen voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid. De uitbreiding van het bedrijventerrein aan de noordkant maakte dit allemaal mogelijk. Private ontwikkelaars toonden zich bereid twee extra hectaren nieuwe kavels te ontwikkelen. Dit maakte het doortrekken van doodlopende wegen en de realisatie van een nieuwe entree mogelijk. In het plan zijn verder opgenomen de nodige investeringen in groenvoorziening, weginfrastructuur- en gevelverbetering, parkeerfaciliteiten en de bewegwijzering.

Plan

Oost NV voerde de regie over de totstandkoming van dit plan. De gesprekken met de eigenaren, private ontwikkelaars en de gemeente resulteerden in een aantal afspraken die zijn vastgelegd in het uiteindelijke plan dat begin 2016 wordt voorgelegd aan de gemeente en de provincie voor  besluitvorming over de financiering en uitvoering ervan.

www.geldermalsen.nl

F.J. Geerlings (Frank)
sectormanager Bedrijfsomgeving
06 81 68 94 58